DRONSPOT 30MG/7,5MG 2 PIP 0,5KG-2,5KG MAŁY KOT *ROZTWÓR

Przewiń do opisu

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów, Zamość

Wróć do zakupów

Opis produktu

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Dronspot 30 mg/7,5 mg roztwór do nakrapiania dla małych kotów Dronspot 30 mg/7.5 mg spot-on solution for small cats [BE, CZ, HU, IT, LU, NL, SK, UK] Dronspot vet 30 mg/7,5 mg spot-on solution for small cats [FI, SE] 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda pipetka 0,35 ml zawiera: Substancje czynne: Prazykwantel 30 mg Emodepsyd 7,5 mg Substancje pomocnicze: Butylohydroksyanizol (E320) 1,89 mg Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania Przejrzysty, żółtobrązowy roztwór. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Docelowe gatunki zwierząt Koty 4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki robaków obłych i robaków płaskich: Robaki obłe (nicienie) Toxocara cati (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3) Toxocara cati (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo Toxascaris leonina (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4) Ancylostoma tubaeforme (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4) Robaki płaskie (tasiemce) Dipylidium caninum (postaci dojrzałe i niedojrzałe) Taenia taeniaeformis (postaci dojrzałe) Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe) 4.3 Przeciwwskazania Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia lub ważących poniżej 0,5 kg. 3 Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. 4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt Mycie przy pomocy szamponu lub zanurzanie zwierzęcia w wodzie tuż po naniesieniu produktu może znacznie ograniczyć jego skuteczność. Dlatego też leczonych zwierząt nie należy kąpać, dopóki produkt nie wyschnie. Na skutek częstego, powtarzanego używania produktów z jakiejkolwiek grupy środków przeciwrobaczych może dojść do wykształcenia się oporności pasożytów na środki należące do danej grupy. 4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Stosować wyłącznie na powierzchnię skóry i tylko na skórę nieuszkodzoną. Nie podawać doustnie lub pozajelitowo. Nie należy dopuszczać, aby leczone koty lub inne koty przebywające w tym samym miejscu wylizywały miejsce podania produktu dopóki jest ono wilgotne. Zasób danych dotyczących stosowania produktu u chorych lub osłabionych zwierząt jest ograniczony. Z uwagi na to produkt nie powinien być stosowany u tych zwierząt. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. W trakcie nakładania produktu nie należy jeść, pić, ani palić. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z miejscem podania, dopóki jest wilgotne. Należy unikać kontaktu dzieci ze zwierzętami bezpośrednio po aplikacji. Po podaniu należy umyć ręce. W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć go wodą i mydłem. W sytuacji przypadkowego dostania się produktu do oczu, należy obficie przepłukać je wodą. Jeśli podrażnienie skóry lub oczu utrzymuje się, lub jeśli produkt został przypadkowo połknięty, należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Przez pierwsze 24 godziny po aplikacji produktu nie należy pozwalać dzieciom na długotrwały, bliski kontakt (na przykład przez spanie) z leczonymi kotami. Rozpuszczalnik użyty w produkcie może plamić niektóre materiały, łącznie ze skórą, tkaninami, tworzywami sztucznymi i wykańczanymi powierzchniami. Należy pozwolić, aby miejsce podania produktu wyschło, zanim dopuści się do jego kontaktu z takimi materiałami. Echinokokoza stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384). W celu uzyskania informacji dotyczących odpowiednich zasad leczenia, jego kontynuacji i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, należy skontaktować się z odpowiednimi władzami. 4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia) W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić ślinotok (ślinienie się) i wymioty. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne i przemijające zaburzenia neurologiczne takie jak ataksja (niestabilny i chwiejny chód) i drżenie. Uważa się, że taki efekt może pojawić się jako skutek wylizania przez kota miejsca podania produktu tuż po jego zastosowaniu. W bardzo rzadkich 4 przypadkach po podaniu produktu obserwowano przejściowe wyłysienie (wypadanie sierści), świąd (swędzenie) i/lub stan zapalny w miejscu jego aplikacji. Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: - bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane) - często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt) - niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt) - rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt) - bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty). 4.7 Stosowanie w ciąży lub laktacji Produkt może być stosowany w czasie ciąży i laktacji. Patrz punkt 4.9. 4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji Emodepsyd jest substratem P-glikoproteiny. Jednoczesne podawanie innych leków, które są substratami bądź inhibitorami P-glikoproteiny (na przykład: iwermektyna i inne makrocykliczne laktony o działaniu przeciwpasożytniczym, erytromycyna, prednizolon i cyklosporyna) może prowadzić do wystąpienia farmakokinetycznych interakcji. Potencjalne skutki kliniczne takich interakcji nie były przedmiotem badań. Jeśli kot otrzymuje inne leki to przed podaniem produktu należy skonsultować to z lekarzem weterynarii. Podobnie, gdy lekarz weterynarii zamierza podać zwierzęciu inne leki, należy poinformować go, że u kota stosowany jest ten produkt. 4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania Schemat dawkowania i leczenia Zalecana minimalna dawka to 3 mg emodepsydu/kg masy ciała oraz 12 mg prazykwantelu/kg masy ciała, co odpowiada 0,14 ml produktu Dronspot/kg masy ciała. Masa ciała kota (kg) Wielkość pipetki, jakiej należy użyć Objętość (ml) Emodepsyd (mg/kg m.c.) Prazykwantel (mg/kg m.c.)  0,5 - 2,5 Dronspot dla małych kotów 0,35 (1 pipetka) 3 - 15 12 - 60 U kotów ważących powyżej 2,5 kg należy zastosować odpowiednią wielkość pipety Dronspot roztwór do nakrapiania. W zwalczaniu robaków obłych i robaków płaskich jako cała kuracja skuteczne jest jednokrotne podanie. U kotek ciężarnych, w celu zapobiegania przeniesieniu Toxocara cati (stadia larwalne L3) wraz z mlekiem na potomstwo, skuteczne jest jednorazowe podanie na około siedem dni przed spodziewanym porodem. Sposób podawania Podanie zewnętrzne przez nakrapianie na skórę. Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zważyć kota, aby dobrać dla niego właściwą wielkość pipety. Oddziel jedną pipetkę od opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę, po czym użyj drugiej strony końcówki aby zerwać zamknięcie. 5 Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra. Przytknij koniec pipetki do skóry i mocno ściśnij kilkukrotnie pipetkę w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę. Naniesienie produktu u podstawy czaszki ograniczy do minimum możliwość zlizania go przez kota. 4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne Ślinienie się, wymioty, a także objawy ze strony układu nerwowego (drżenie) były sporadycznie obserwowane przy zastosowaniu dawki zwielokrotnionej do 10 razy w stosunku do zalecanej u dorosłych kotów oraz do 5 razy u kociąt. Stwierdzono, że objawy te wystąpiły na skutek wylizania przez kota miejsca podania. Wszystkie te objawy były całkowicie odwracalne. Nie jest znana specyficzna odtrutka. 4.11 Okres(-y) karencji Nie dotyczy 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Grupa farmakoterapeutyczna: preparat przeciwpasożytniczy. Kod ATCvet: QP52AA51. 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Emodepsyd jest półsyntetycznym związkiem należącym do nowej grupy chemicznej depsypeptydów. Wykazuje on działanie przeciwrobacze (robaki obłe: glisty i tęgoryjce). W tym produkcie, emodepsyd odpowiada za jego skuteczność w zwalczaniu Toxocara cati, Toxascaris leonine i Ancylostoma tubaeforme. Oddziałuje on na synapsy nerwowo-mięśniowe przez stymulację presynaptycznych receptorów należących do rodziny receptorów sekretynowych, co powoduje porażenie i śmierć pasożytów. Prazykwantel jest pochodną pirazynochinolonu, skuteczną przeciwko tasiemcom takim jak Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis, oraz Taenia taeniaeformis. Prazykwantel jest błyskawicznie wchłaniany przez powierzchnię ciała pasożyta, zmienia przepuszczalność błon komórkowych w ciele pasożyta dla jonów Ca++. Powoduje to poważne uszkodzenia powłoki ciała, skurcze i porażenie, zaburzenia metabolizmu i ostatecznie prowadzi do śmierci pasożyta. 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Po miejscowym zastosowaniu tego produktu u kotów w minimalnej dawce terapeutycznej 0,14 ml/kg masy ciała, obserwowano najwyższe średnie stężenie w osoczu wynoszące 32,2 ± 23,9 µg emodepsydu/l oraz 61,3 ± 44,1 µg prazykwantelu/l. Najwyższe stężenia pojawiały się dla emodepsydu 3,2 ± 2,7 dni po podaniu i 18,7 ± 47 godzin w przypadku prazykwantelu. Następnie obydwie substancje czynne są powoli usuwane z osocza, wykazując okres półtrwania wynoszący 9,2 ± 3,9 dni dla emodepsydu oraz 4,1 ± 1,5 dni dla prazykwantelu. Po podaniu doustnym szczurom, emodepsyd jest dystrybuowany do wszystkich narządów. Najwyższe poziomy stężeń występują w wątrobie. Wydalanie odbywa się głównie z kałem w postaci niezmienionego emodepsydu oraz, przede wszystkim, jego pochodnych hydroksylowanych. Badania prowadzone u różnych gatunków zwierząt wskazują na bardzo szybki metabolizm prazykwantelu w wątrobie. Głównymi metabolitami są monohydroksycykloheksylowe pochodne prazykwantelu. Wydalanie odbywa się przede wszystkim przez nerki. 6 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Butylohydroksyanizol (E320) 1,2 - Izopropylideno glicerol Kwas mlekowy 6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne Nieznane 6.3 Okres ważności Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata 6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 6.5 Rodzaj i sklad opakowania bezpośredniego Białe polipropylenowe pipetki z zakrętkami w blistrze aluminiowym. Wielkość opakowania: 0,35 ml/pipetkę Pipetki jednodawkowe pakowane w blistry po 1, 2 lub 20 sztuk. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów Nie wolno dopuścić do przedostania się tego produktu leczniczego weterynaryjnego do cieków wodnych z uwagi na toksyczny efekt jaki emodepsyd wykazuje w stosunku do organizmów wodnych. Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Niemcy

Produkty polecane

AN 82412 GRANCARNO SENSITIV PIES JAGNIĘCINA 400G PUSZKA

( - ) towar dostępny w ciągu 2 dni roboczych

AN 82645 VOM FEIN PIES KURCZAK/BANAN/MORELE 150G

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów, Zamość

AN 82646 VOM FEIN PIES KURCZAK/JAJA/SZYNKA 150G

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów, Zamość

AN 82647 VOM FEIN PIES KURCZAK/JOGURT/PŁAT.OW 150G

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów, Zamość

AN 82741/82841 GRANCARNO WOŁOWINA/KURCZAK 800G *KONSERWA *PUSZKA

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów, Zamość

AN 83364 CARNY KOT EXOTIC Z KANGUREM 85G

( - ) towar dostępny w ciągu 2 dni roboczych

BRIT CARE N GRAIN FREE ADULT SALMON/POTATO 1KG

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów

BRIT CARNILOVE FRESH OSTRICH&LAMB ADULT SMALL 1,5KG

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów

BRIT CARNILOVE SALMON ADULT 1,5KG

( - ) towar dostępny w ciągu 2 dni roboczych

DN DZICZYZNA 500G 77758001

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów, Zamość

DN ENERGY PIES 800G 77701000

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów, Zamość

DN PIPER JAG/MARCH/RYŻ BRĄZ /PIES 500G 77773002

( - ) towar dostępny w ciągu 2 dni roboczych

DN PIPER JUNIOR CIELĘC/JABŁKO /PIES 400G 605000

( - ) towar dostępny w ciągu 2 dni roboczych

JOSERA NATURECAT 10KG

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów

JOSERA OPTINESS ADULT MEDIUM/MAXI 15 KG

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów, Zamość

JOSERA SENSICAT 10 KG

( + ) towar dostępny od ręki w mag. Lubartów